Polityka prywatności

Polityka prywatności

§ 1.

Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze strony internetowej, znajdującej się pod adresem internetowym: https://turismo-wheels.com (dalej: „Strona”). Polityka Prywatności określa również zasady stosowania plików cookies.

Polityka Prywatności ma charakter informacyjny.

Administratorem danych osobowych jest spółka Turismo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-203), przy ul. Legnickiej 57D B/C, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000836343, NIP: 8943152934, REGON: 38587081400000 (dalej: „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować: listownie na adres Administratora (ul. Legnicka 57D B/C, 54-203 Wrocław), telefonicznie (+48 797 844 428) a także mailowo (bok@turismo-wheels.com).

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”).

Wszelkie przetwarzane przez Administratora dane osobowe chronione są z użyciem adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

Wszelkie terminy występujące w Polityce Prywatności i rozpoczynające się wielką literą, niezdefiniowane w niniejszej Polityce, należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną.

§ 2.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza kategorie danych osobowych Użytkownika w celach, na podstawach i w okresach wskazanych w tabeli poniżej, każdorazowo odpowiednio do konkretnych działań podejmowanych przez Użytkownika.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Administratora podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy usług IT, dostawcy usług płatniczych, firmy prawnicze, spedytorskie czy księgowe. Wszystkie podmioty, którym ujawniane są dane osobowe, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, wymaganych przez przepisy prawa. Administrator udostępnia dane osobowe każdorazowo w związku z konkretnymi działaniami podejmowanymi przez Użytkowników, ograniczając ich zakres.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Użytkownikom przysługują następujące uprawnienia:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie w przypadku, gdy są one niezbędne do świadczenia usługi (np. zawarcia i realizacji umowy), skutkować będzie brakiem możliwości wykonania umowy.

§ 3.

Profilowanie

Administrator przetwarzana dane w sposób automatyczny w systemach informatycznych.

Administrator może korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na podstawie takiego profilowania przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy czy też możliwości korzystania z usług elektronicznych. Efektem korzystania z profilowania może być np. przyznanie rabatu lub przygotowanie oferty odpowiadającej zainteresowaniom danej osoby.

§ 4.

Polityka cookies i inne

Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem z Strony przez Użytkownika. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które strona internetowa wysyła do przeglądarki użytkownika i które przeglądarka wysyła z powrotem do strony przy następnych wejściach użytkownika na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji, np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej, oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Administrator w ramach Strony stosuje następujące rodzaje plików cookies:

Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do plików cookies przez Administratora na wykorzystywanym urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.

Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies.

Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies czy wprowadzenie innych zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies na urządzeniu Użytkownika może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Strony, w tym z możliwości złożenia Zamówienia.

Użytkownik może w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej usunąć pliki cookies ręcznie. Dla zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.

Strona wykorzystuje wtyczki udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook (dalej: „Serwisy Społecznościowe”). Wyświetlając stronę internetową zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów Serwisów Społecznościowych. Zawartość wtyczki jest przekazywana bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze Stroną. Jeśli Użytkownik jest zalogowany do jednego z Serwisów Społecznościowych, to jego administrator będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę Użytkownika na Stronie do danego profilu w danym Serwisie Społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez administratorów Serwisów Społecznościowych, jak również możliwość kontaktu, możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności oraz prawa Użytkowników w tym zakresie zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych administratorów Serwisów Społecznościowych.

Administrator stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Strony:

Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników Strony.

§ 5.

Google Analytics

Strona wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów internetowych – Google Analytics, oferowane przez Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics stosuje metody (np. pliki cookies) umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika.

Wygenerowane w ten sposób informacje dotyczące odwiedzin na stronie internetowej są z reguły przekazywane do serwera Google LLC na terenie Stanów Zjednoczonych i tam zapisywane. W razie aktywacji funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie, adres IP użytkownika jest skracany przez Google LLC przed jego przekazaniem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach do serwera Google LLC na terenie Stanów Zjednoczonych przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. Anonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google LLC.

Użytkownik może uniemożliwić rejestrowanie przez Google LLC zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Strony, jak również przetwarzanie tych danych przez Google LLC, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Alternatywnie, można także kliknąć ten link, aby uniknąć w przyszłości zapisywania danych przez Google Analytics na Stronie. W urządzeniu użytkownika zapisywane jest wówczas ciasteczko opt-out.

Po usunięciu plików cookies należy ponownie kliknąć na link.

Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenie przekazywanych danych poprzez wprowadzenie do umowy z Google LLC, na podstawie której dane przekazywane są do serwera Google LLC na terenie Stanów Zjednoczonych, standardowych klauzul ochronnych, zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej Polityki Prywatności.

§ 6.

Logi systemowe

Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji osób korzystających ze Strony.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 7.

Przekazywanie danych poza EOG

Administrator może przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego, znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. do USA), wyłącznie gdy wraz z podmiotem przetwarzającym zapewni odpowiednie zabezpieczenia, i pod warunkiem, że w danym państwie trzecim obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej. Odpowiednie zabezpieczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, można zapewnić zwłaszcza poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c i d RODO.

§ 8.

Zmiana Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności. Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie podana na Stronie. Ponadto, Użytkownik zostanie powiadomiony o wprowadzonych zmianach.

Poinformowanie o zmianie Polityki Prywatności w drodze wskazanej w ust. 1 powyżej nastąpi nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmiany.

Jeśli Użytkownik posiadający Konto nie akceptuje nowej treści Polityki Prywatności, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Administratora w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Polityki Prywatności.

Zmiana Polityki Prywatności obowiązuje po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

Turismo w mediach społecznościowych