Regulamin

Regulamin

§ 1.

Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze strony internetowej, znajdującej się pod adresem internetowym: https://turismo-wheels.com (dalej: „Strona”). Polityka Prywatności określa również zasady stosowania plików cookies.

Polityka Prywatności ma charakter informacyjny.

Administratorem danych osobowych jest spółka Turismo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-203), przy ul. Legnickiej 57D B/C, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000836343, NIP: 8943152934, REGON: 38587081400000 (dalej: „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować: listownie na adres Administratora (ul. Legnicka 57D B/C, 54-203 Wrocław), telefonicznie (+48 797 844 428) a także mailowo (bok@turismo-wheels.com).

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”).

Wszelkie przetwarzane przez Administratora dane osobowe chronione są z użyciem adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

Wszelkie terminy występujące w Polityce Prywatności i rozpoczynające się wielką literą, niezdefiniowane w niniejszej Polityce, należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną.

§ 2.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza kategorie danych osobowych Użytkownika w celach, na podstawach i w okresach wskazanych w tabeli poniżej, każdorazowo odpowiednio do konkretnych działań podejmowanych przez Użytkownika.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Administratora podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy usług IT, dostawcy usług płatniczych, firmy prawnicze, spedytorskie czy księgowe. Wszystkie podmioty, którym ujawniane są dane osobowe, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, wymaganych przez przepisy prawa. Administrator udostępnia dane osobowe każdorazowo w związku z konkretnymi działaniami podejmowanymi przez Użytkowników, ograniczając ich zakres.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Użytkownikom przysługują następujące uprawnienia:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie w przypadku, gdy są one niezbędne do świadczenia usługi (np. zawarcia i realizacji umowy), skutkować będzie brakiem możliwości wykonania umowy.

§ 3.

Profilowanie

Administrator przetwarzana dane w sposób automatyczny w systemach informatycznych.

Administrator może korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na podstawie takiego profilowania przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy czy też możliwości korzystania z usług elektronicznych. Efektem korzystania z profilowania może być np. przyznanie rabatu lub przygotowanie oferty odpowiadającej zainteresowaniom danej osoby.

§ 4.

Polityka cookies i inne

Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem z Strony przez Użytkownika. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które strona internetowa wysyła do przeglądarki użytkownika i które przeglądarka wysyła z powrotem do strony przy następnych wejściach użytkownika na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji, np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej, oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Administrator w ramach Strony stosuje następujące rodzaje plików cookies:

Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do plików cookies przez Administratora na wykorzystywanym urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.

Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies.

Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies czy wprowadzenie innych zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies na urządzeniu Użytkownika może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Strony, w tym z możliwości złożenia Zamówienia.

Użytkownik może w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej usunąć pliki cookies ręcznie. Dla zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.

Strona wykorzystuje wtyczki udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook (dalej: „Serwisy Społecznościowe”). Wyświetlając stronę internetową zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów Serwisów Społecznościowych. Zawartość wtyczki jest przekazywana bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze Stroną. Jeśli Użytkownik jest zalogowany do jednego z Serwisów Społecznościowych, to jego administrator będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę Użytkownika na Stronie do danego profilu w danym Serwisie Społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez administratorów Serwisów Społecznościowych, jak również możliwość kontaktu, możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności oraz prawa Użytkowników w tym zakresie zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych administratorów Serwisów Społecznościowych.

Administrator stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkowników w ramach Strony:

Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników Strony.

§ 5.

Google Analytics

Strona wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów internetowych – Google Analytics, oferowane przez Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Analytics stosuje metody (np. pliki cookies) umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika.

Wygenerowane w ten sposób informacje dotyczące odwiedzin na stronie internetowej są z reguły przekazywane do serwera Google LLC na terenie Stanów Zjednoczonych i tam zapisywane. W razie aktywacji funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie, adres IP użytkownika jest skracany przez Google LLC przed jego przekazaniem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach do serwera Google LLC na terenie Stanów Zjednoczonych przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. Anonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google LLC.

Użytkownik może uniemożliwić rejestrowanie przez Google LLC zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Strony, jak również przetwarzanie tych danych przez Google LLC, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Alternatywnie, można także kliknąć ten link, aby uniknąć w przyszłości zapisywania danych przez Google Analytics na Stronie. W urządzeniu użytkownika zapisywane jest wówczas ciasteczko opt-out.

Po usunięciu plików cookies należy ponownie kliknąć na link.

Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenie przekazywanych danych poprzez wprowadzenie do umowy z Google LLC, na podstawie której dane przekazywane są do serwera Google LLC na terenie Stanów Zjednoczonych, standardowych klauzul ochronnych, zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej Polityki Prywatności.

§ 6.

Logi systemowe

Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji osób korzystających ze Strony.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 7.

Przekazywanie danych poza EOG

Administrator może przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego, znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. do USA), wyłącznie gdy wraz z podmiotem przetwarzającym zapewni odpowiednie zabezpieczenia, i pod warunkiem, że w danym państwie trzecim obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej. Odpowiednie zabezpieczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, można zapewnić zwłaszcza poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c i d RODO.

§ 8.

Zmiana Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności. Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie podana na Stronie. Ponadto, Użytkownik zostanie powiadomiony o wprowadzonych zmianach.

Poinformowanie o zmianie Polityki Prywatności w drodze wskazanej w ust. 1 powyżej nastąpi nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmiany.

Jeśli Użytkownik posiadający Konto nie akceptuje nowej treści Polityki Prywatności, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Administratora w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Polityki Prywatności.

Zmiana Polityki Prywatności obowiązuje po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

Jesteśmy TURISMO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i mamy pełną świadomość, że ta nazwa zobowiązuje, dlatego w Regulaminie mówimy o sobie Turismo! Znajdziesz nas we Wrocławiu (54-203 Wrocław ul. Legnicka 57D lok. B/C). Dokumentację naszej spółki przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 836343, NIP: 8943152934, REGON: 385870814, a nasz kapitał zakładowy wynosi 125 000,00 zł.

Możesz się z nami skontaktować korzystając z naszego adresu e-mail: bok@turismo-wheels.com, numeru telefonu: +48 797 844 428, bądź z poczty tradycyjnej, kierując korespondencję na nasz adres: ul. Legnicka 57D, lok B/C, Wrocław 54-203

POMOCNE SŁOWA

W Regulaminie znajdziesz zwroty pisane wielką literą, które mają następujące znaczenie:

O NASZYM SKLEPIE

W Sklepie udostępniamy Ci informacje wyświetlane i wykorzystania mechanizmów informatycznych, a w szczególności w zakresie dostępnych bez logowania podstron: wyszukiwanie, przeglądanie, porównywanie, zadawanie pytań.

Masz możliwość: składania Zamówień, przeglądu historii transakcji, otrzymania dedykowanych ofert, otrzymania informacji i wydarzeniach organizowanych przez Turismo.

Możesz przeglądać ogólnie dostępne strony Sklepu bez konieczności rejestracji.

Zamawiać Produkty możesz wyłącznie po zarejestrowaniu i zalogowaniu się, tj. stając się Użytkownikiem.

Możesz korzystać z naszych Usług bez konieczności uiszczania jakichkolwiek opłat czy zabezpieczeń finansowych – ponosisz jedynie koszty połączenia i korzystania z sieci Internet.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Abyś mógł skorzystać ze wszystkich funkcjonalności Sklepu, konieczne jest połączenie z Internetem a także:

Po wykryciu przez Sklep błędów we wprowadzanych przez Ciebie danych użyjemy narzędzi pomocnych do naprawy, a w przypadku konieczności poinformujemy Cię o zastosowanych działaniach, jak: weryfikacja i potwierdzenie poprawności czy autokompletacja, itp.

Korzystając z Internetu zachowaj ostrożność, gdyż zawsze możliwe jest naruszenie zabezpieczeń, przejęcia kontroli, działania typu kradzież czy oszustwo, mogące skutkować pozyskaniem danych osobowych lub innych informacji. Zadbaj, aby Twoje urządzenie było wyposażone w system antywirusowy z aktualną wersją definicji wirusów, skuteczną zaporę bezpieczeństwa, miało zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej w zakresie bezpieczeństwa. Staramy się temu przeciwdziałać, ale jak wiesz w Internecie nie mamy wpływu na wszystko.

CZEGO NIE MOŻESZ W SKLEPIE?

Nie możesz zakłócać pracy Sklepu, w jakikolwiek sposób, a zwłaszcza poprzez ingerencję w jego strukturę czy treści.

Prosimy abyś szanował prawa i poglądy innych. W związku z tym nie możesz w swoich wpisach w Sklepie umieszczać treści naruszających prawa majątkowe lub osobiste, nie możesz dyskryminować, nie możesz wykluczać, nie możesz prowadzić agitacji politycznej, światopoglądowej czy religijnej itp.

Każdy Twój wpis niezgodny z Regulaminem może być zablokowany lub usunięty.

Jeśli to Ty lub ktoś inny padnie ofiarą takich niepożądanych zachowań, możesz zgłosić naruszenie powyższych zasad na nasz adres e-mail bok@turismo-wheels.com.

Treści, grafiki, zdjęcia, filmy umieszczone w Sklepie są utworami, a w konsekwencji chronione są zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Rozpowszechnianie utworów umieszczonych w Sklepie bez zgody Turismo jest niedozwolone i naraża Cię na odpowiedzialność prawną.

JAK ZOSTAĆ UŻYTKOWNIKIEM?

W tym celu wypełnij formularz rejestracji, uzupełniając wymagane dane i podążaj za instrukcją zawartą na stronie.

Po wysłaniu formularza otrzymasz od nas potwierdzenie statusu rejestracji. Możliwe, że zajmie to kilka minut.

Musisz ustawić indywidualne hasło, które znasz tylko Ty i możesz zapamiętać ścieżkę logowania na swoim urządzeniu, żeby jeszcze szybciej odwiedzać nasz Sklep.

Możesz w pełni korzystać z funkcji Sklepu, w tym dokonywać zakupów, edytować i zmieniać swoje dane, oznaczać ulubione Produkty, gromadzić nieopłacone Zamówienia w Koszyku.

JAK NAS OPUŚCIĆ?

Jeśli tylko chcesz, możesz wyrejestrować się i przestać być Użytkownikiem. W tym celu podążaj za instrukcjami dostępnymi na stronie.

Będzie nam przykro, jeżeli to my będziemy zmuszeni odmówić Ci możliwości składania Zamówień w Sklepie lub korzystania z Usług, co może nastąpić wyłącznie z ważnych przyczyn takich jak: naruszenie przepisów prawa albo interesów czy dobrego imienia Turismo lub naruszenie Regulaminu.

O zaprzestaniu możliwości korzystania ze Sklepu i Usług poinformujemy Cię na adres poczty elektronicznej.

Jeżeli złożyłeś Zamówienie, zakończenie współpracy nastąpi nie wcześniej niż po jego realizacji, chyba że dojdzie do jego anulowania.

NEWSLETTER

Jako nasz Klient możesz również zapisać się na bezpłatny Newsletter. Jeśli się na to zdecydujesz, to na podany przez Ciebie adres e-mail będziemy wysyłać nasze materiały marketingowe, zawierające informacje o aktualnych produktach i usługach Turismo, w tym opinie, materiały prasowe, jak i linki do naszych stron internetowych.

Żebyśmy mogli wysyłać Ci Newsletter, musisz podać swój adres e-mail, zaakceptować niniejszy Regulamin i Politykę Prywatności, a także nacisnąć przycisk „Subskrybuj”, co będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Newsletter wysyłany jest nie częściej niż raz w miesiącu. Każdy Newsletter będzie zawierał informację o nas jako nadawcy Newslettera, wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera, a także informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter

Newsletter będziemy wysyłać do Ciebie tak długo, aż nie zwrócisz się do nas, żebyśmy przestali to robić. Możesz zrezygnować z Newslettera bez podania przyczyny i bez ponoszenia żadnych kosztów, klikając link umieszczony w każdym Newsletterze, bądź przesyłając do nas informację o rezygnacji drogą mailową bądź listowną.

Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać za pośrednictwem naszego adresu e-mail bok@turismo-wheels.com, podając swój adres poczty elektronicznej i krótko opisując sytuację powodującą reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.

ZAMÓWIENIA, CZYLI NAJPRZYJEMNIEJSZA CHWILA W SKLEPIE

Możesz zamawiać Produkty bez ograniczenia, każdego dnia o każdej godzinie, nawet podczas urlopu naszego magazyniera.

Instrukcja składania Zamówień jest zawarta na stronach Sklepu i może być różna w przypadku Produktów w promocji, Produktów specjalnych czy innych niestandardowych Zamówień.

Przed zakupem zapoznaj się z naszymi zasadami realizacji zamówień określonymi w OWU.

Po wypełnieniu Koszyka wybranymi Produktami wybierz najlepszą dla Ciebie formę ich dostawy, pamiętając, że ochrona środowiska ma swoją cenę, dlatego wybieraj tak, żeby odbiór mógł nastąpić za pierwszym razem.

Wybierz optymalny sposób płatności za Produkty i potwierdź zapoznanie się z wymaganymi dokumentami.

Płatności online obsługuje firma Przelewy24. Rodzaje płatności dostępnych poprzez system płatności Przelewy24 (nazwy banków dokonujących rozliczeń, kart płatniczych, itd.) będą widoczne przy wyborze formy płatności podczas składania Zamówienia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany form płatności w każdym czasie. Zmiana nie będzie dotyczyć Zamówień co do których przesłane zostało potwierdzenie zawarcia Umow

Tylko naciśnięcie „Kupuję i płacę” dzieli Cię od złożenia Zamówienia. Upewnij się, że wiesz w jaki sposób będziemy realizowali Twoje zamówienie i zaakceptuj OWU.

Jak tylko potwierdzimy, że Zamówienie może być zrealizowane zgodnie z Twoimi życzeniami, prześlemy Ci potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, czyli Umowę zawartą między nami a Tobą. To oznacza, że doszło do zawarcia ważnej Umowy, a Użytkownik jest związany złożonym Zamówieniem. W przypadku Produktów spoza naszej stałej oferty, zindywidualizowanych na Twoje specjalne życzenie, najpierw powiadomimy Cię o wycenie zamówienia. Do zawarcia Umowy między nami dojdzie, jak tylko potwierdzisz nam akceptację tej wyceny.

Jeżeli Zamówienie składane jest przez MotoProfi i obejmuje Produkty, przy których należy zastosować odwrotne obciążenie VAT albo w inny sposób jest reglamentowane, np. kwotę transakcji, nabycie Produktów nastąpi po ustaleniu drogą elektroniczną odrębnych zasad rozliczenia i uzależnione jest od: przedstawienia w formie dokumentowej (mail, zdjęcie) zaświadczenia o zarejestrowaniu jako czynnego podatnika VAT, wydanego nie wcześniej niż 14 dni przed złożeniem zamówienia, dokonania przedpłaty za Produkty z rachunku MotoProfi, umożliwiającego identyfikację płatnika.

Umowa jest utrwalana, zabezpieczana i udostępniana w Sklepie pod przesłanym hiperlinkiem.

UWAGA DOSTAWA!

Dostarczamy Produkty na terytorium Polski. W zależności od przewoźnika/ kuriera możesz być w różny sposób informowany o dostawie (mail / SMS / komunikator).

Zawsze możesz odebrać Produkt od Turismo bezpośrednio z biura, choć przyznać musimy, że nasi kurierzy niezmiernie chwalą sobie kontakt z Klientami oczekującymi na Produkty. Tyle radości i satysfakcji spotkasz tylko przy odbiorze Produktów Turismo.

No i niestety zdarza się, że na Produkt musisz czekać nieco dłużej, gdyż realizując zamówienia jesteśmy uzależnieni od międzynarodowego łańcuchu dostaw oraz wyselekcjonowanych fabryk, które niekiedy mogą mieć ograniczony dostęp do surowców czy usług. Proszę miej to na uwadze, a my poinformujemy Cię o takim przypadku natychmiast, jak uzyskamy taką informację. Skontaktujemy się wtedy z Tobą indywidualnie, i ustalimy co możemy zrobić i czy możesz jeszcze kilka chwil poczekać na Produkty.

Jeżeli przyczyną opóźnienia będzie siła wyższa w tym okoliczności wynikające z blokady zdolności produkcyjnych czy logistycznych powodowanej przez skutki COVID 19, dostarczymy Produkty po ustaniu zatorów. W takiej sytuacji nie odpowiadamy za ewentualne szkody wynikłe po Twojej stronie z uwagi na opóźnienie w dostawie.

Sprawdź przy kurierze przesyłkę i stan Produktu. Jeśli przesyłka byłaby uszkodzona, nie przyjmuj jej i złóż u kuriera reklamację.

CENA I INNE KOSZTY

Jesteś zobowiązany jest do zapłaty Ceny i Kosztów Dostawy.

Wszystkie wydatki widzisz w składanym Zamówieniu.

Chcemy, żebyś był zadowolony, ale to wymaga dokonania przedpłaty za Produkty. Sposób zapłaty to Twój wybór, zgodnie z informacjami na stronach Sklepu, pamiętaj tylko, że Zamówienie płacisz tylko w jeden wybrany sposób, nie dzieląc płatności na części. Dopiero potwierdzenie zapłaty otrzymane z naszego banku uruchamia realizację Zamówienia.

DOWODY PŁATNOŚCI

Faktura jest przesyłana na Twój adres mailowy. Pamiętaj, że jak coś zgubisz znajdziesz wszystko w Sklepie logując się na swoim koncie. U nas nic nie ginie.

Pamiętaj, że akceptując Regulamin wyrażasz zgodę na doręczenie faktury zamiast paragonu oraz doręczenie faktury w formie elektronicznej na adres Twojej poczty elektronicznej.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY – GDY COŚ PÓJDZIE NIE TAK

Możesz odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Ciebie Produktu – wystarczy wysłanie oświadczenia, co możesz uczynić w dowolny sposób, w następującej formie:

Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu prześlemy Ci pocztą elektroniczną potwierdzenie jego otrzymania.

Pamiętaj, że prawo do odstąpienia od Umowy nie dotyczy Produktów spoza naszej stałej oferty, przygotowanych na Twoje zindywidualizowane zamówienie (art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta).

Odstąpienie oznacza, że Umowę uważa się za niezawartą i dlatego będziesz musiał nie później niż w 14 dni od odstąpienia zwrócić nam Produkty – wystarczy, że zrobisz to przed upływem tego terminu. Może dokonać zwrotu na adres Turismo – ul. Legnicka 57d, lokal B/C, 54-203 Wrocław.

Niestety odstąpienie powoduje, że ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu, w tym koszty odesłania Produktu.

Odstąpienie to też nasze obowiązki, zatem oczekuj zwrotu Ceny i Kosztów Dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy oferowany w Sklepie), nie później niż w 14 dni od dnia otrzymania przez nas oświadczenia o odstąpieniu.

Zwrotu płatności dokonujemy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, który został użyty do zapłaty za Produkt, chyba że wskażesz nam inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się z żadnymi dodatkowymi kosztami po naszej stronie.

Z uwagi na wartość Produktów wstrzymamy się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia nam dowodu odesłania Produktu.

Pamiętaj, że przy odstąpieniu obciąża Cię zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z Produktu, w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

NIEPRAWDOPODOBNE ALE MOŻLIWE – CZYLI REKLAMACJE

Produkty są wynikiem setek godzin pracy koncepcyjnej, projektowej i najwyższej jakości produkcji.

W Turismo dostarczamy tylko Produkty najwyższej jakości. Jednak zawsze mogą przytrafić się wady, których nie przewidzimy, co skutkuje naszą odpowiedzialnością z tytułu wad fizycznych lub prawnych.

Możesz złożyć reklamację w dowolny sposób (dla Twojej wygody przygotowaliśmy formularz reklamacyjny, który znajdziesz pod adresem – pobierz formularz, ale nie musisz z niego korzystać), wskaż tylko dane pomocne w identyfikacji Ciebie i Produktu, załącz niezbędną dokumentację zdjęciową, opisz wadę i wskaż nam preferowany sposób załatwienia reklamacji.

Odeślij nam Produkty, załączając o ile to możliwe kopie dowodu zakupu albo numer Zamówienia. Na reklamację odpowiemy nie później niż w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania i poinformujemy Cię o dalszym postępowaniu. Odpowiedź zostanie przesłana jako trwały nośnik z podpisem elektronicznym zapewniającym integralność i dostępność na adres poczty elektronicznej lub jako pismo na adres do doręczeń podany przez Ciebie w reklamacji.

Tak samo możesz zgłaszać wady w naszych Usługach, a my zareagujemy w trybie opisanym powyżej.

GWARANCJA I RĘKOJMIA

Każdy problem w zakresie właściwości fizycznych Produktów jest objęty naszą gwarancją. Szczegóły znajdziesz w OWU oraz karcie gwarancyjnej dołączonej wydanej wraz z Produktami. Akceptujesz warunki gwarancji przy złożeniu Zamówienia. Dalej już nie musisz się martwić, gdyż masz dostęp do warunków gwarancyjnych i dowodów płatności na swoim koncie w Sklepie. Gwarancja jest utrwalona na nośniku podpisanym elektronicznie, który dodatkowo w postaci wiadomości e-mail przesyłamy na twój adres elektroniczny. W każdej chwili możesz zajrzeć do tego dokumentu albo zapisać go na twardym dysku.

Niezależnie od uprawnień wynikających z warunków gwarancyjnych, jako MotoFan możesz wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Produktów na zasadach ogólnych.

Pamiętaj, że jeśli jesteś MotoProfi, to Twoje uprawnienia z rękojmi doznają ograniczeń. Z chwilą wydania Produktu wybranemu przewoźnikowi, przechodzą na Ciebie korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Tobie, jak również nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie Produktu. Przy odbiorze Produktu od przewoźnika masz obowiązek go wnikliwie zbadać. Jeżeli stwierdzisz, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, dokonaj wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

W żadnym wypadku nie odpowiadamy natomiast za brak możliwości korzystania z Produktów na skutek popełnionych przez Użytkownika błędów w specyfikacji (przy zindywidualizowanych zamówieniach), jak i błędów na skutek zamówienia Produktów niezgodnie z naszymi rekomendacjami zawartymi w katalogu.

RODO

Administratorem Twoich danych osobowych jest Turismo. Dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w związku z świadczeniem Usług (świadczenie usług drogą elektroniczną) oraz zawarciem i wykonaniem Umowy, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych, w tym m.in. w zakresie okresu oraz podstaw przetwarzania, praw osób, których dane dotyczą, a także możliwych odbiorców danych, zawarliśmy w Polityce Prywatności.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW POZA SĄDEM

MotoFan może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń, w tym z mediacji lub sądownictwa polubownego. Odpowiednim sposobem jest wniosek o rozpatrzenie sporu przez polubowny sąd konsumencki, działający przy wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej lub wniosek o podjęcie mediacji przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej, zgodnie z procedurami udostępnionymi w siedzibie urzędu oraz na stronach internetowych. Pomocne informacje można znaleźć na www.uokik.gov.pl.

MotoFan może również opcjonalnie skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów z wykorzystaniem Platformy ODR (Online Dispute Resolution), http://ec.europa.eu/consumers/odr/ zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW W SĄDZIE

W przypadku sporu przed sądem właściwy jest sąd dla siedziby Turismo, chyba, że pozwanym jest MotoFan, wtedy właściwym jest sąd jego zamieszkania.

Spory z MotoProfi rozpoznawać będzie sąd powszechny wedle siedziby Turismo albo wedle wiążącego wyboru Turismo: „Ultima Ratio” Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, w przypadku gdy Turismo jest powodem.

ZMIANY REGULAMINU

Regulaminu, który nie został z Tobą indywidualnie uzgodniony, może być zmieniony w każdym czasie z uzasadnionych przyczyn, a w szczególności:

Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili wskazanej przez Turismo. Zmiany nie mogą jednak pogorszyć Twoich praw, szczególnie w zakresie praw i obowiązków Turismo w brzmieniu z daty złożenia Zamówienia, chyba, że obowiązujące przepisy stanowią inaczej.

Po dokonaniu zmiany Regulaminu jego nowa treść umieszczana jest na stronie Sklepu oraz przesłana Ci na adres poczty elektronicznej. Informacja o zmianie zawierać będzie prawo do rozwiązania Umowy w przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu.

JEŚLI MASZ UWAGI

Uwagi dotyczące Regulaminu można przesyłać na adres Turismo, mailem na nasz adres e-mail bok@turismo-wheels.com lub za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Turismo w mediach społecznościowych